• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
  • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wykaz elementów niezbędnych petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

I. PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Dane podmiotu wnoszącego petycję:

  • Imię i nazwisko/Nazwa
  • Adres zamieszkania lub siedziby (adres do korespondencji)
  • Adres poczty elektronicznej (jeśli  petycja jest składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
  • Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów i miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z nich oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję)
  • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego - dane dotyczące tego podmiotu tj.:

Imię i nazwisko/ Nazwa;
Adres zamieszkania/Siedziba;
Adres do korespondencji/Adres poczty elektronicznej;
Zgoda podmiotu na złożenie petycji w jego interesie (załącznik do petycji).

 

2. Oznaczenie adresata petycji:

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski


3. Wskazanie przedmiotu petycji.

Przedmiotem petycji może być może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.


II. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję;

  • Oświadczenie o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana (załącznik do petycji).


III. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

IV. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 1 =
Link
3 + 1 =