• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Symbol:

USC I

Urzą Stanu Cywilnego 
Pasaż K. Rudowskiego 10
telefon: 44 732 77 11, 44 732 77 12

1. Wnioskodawca - osoba, której akt dotyczy, jej wstępny (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępny (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy i opiekun:

 • wniosek: USC I,
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
2. Wnioskodawca - osoba, które wykażą interes prawny:
 • wniosek: USC I,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty, paszport
 • dokument potwierdzający interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego.
3. Wnioskodawca - pełnomocnik: 4. Wnioskodawca - organizacja społeczna, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
 • wniosek: USC I,
 • statut organizacji społecznej,
 • dokument, który potwierdza interes społeczny organizacji w uzyskaniu odpisu

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego oraz przypadki zwolnień i wyłączeń od jej uiszczenia określają przepisy ustawy o opłacie skarbowej.

1. Opłata skarbowa wynosi:

 • 22,00 zł za wydanie odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego,
 • 33,00 zł za wydanie odpisu zupełnego.
2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

4. Opłatę wnosi się w momencie składania wniosku w kasach Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta dla opłaty skarbowej - aktualny nr rachunku na stronie www.piotrkow.pl w zakładce bip.

5. Opłatę należy dołączyć do wniosku.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Pasażu K. Rudowskiego 10, pokój 12 lub przesłać na adres Urzędu:

Urząd Stanu Cywilnego
Pasaż K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

1. W przypadku wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego – niezwłocznie.

2. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego USC w Piotrkowie Trybunalskim – do 7 dni.

3. W przypadku wniosku o wydanie odpisu z archiwalnych ksiąg stanu cywilnego innych urzędów stanu cywilnego – do 10 dni.

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w Łodzi za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

1. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. O wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można także wystąpić przez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

3. Odpis aktu stanu cywilnego może być wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Forma załatwienia sprawy:

 • Wydanie odpisu skróconego, zupełnego, wielojęzycznego
 • Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

 • Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015  poz. 194 ze zm.)
 • Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018  poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 2019  poz. 162 ze zm.)
 • 6Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018  poz. 1044 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. 2004  Nr 166, poz. 1735).

 • Referat: Urząd Stanu Cywilnego
 • Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
 • Data publikacji: 2020-10-15
 • Data modyfikacji: 2020-11-16
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
2 + 1 =
Link
2 + 1 =