• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Symbol:

IGK III

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 45

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk IGK III,

2) Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (załącznik nr 1 lub załącznik nr 5) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego (załącznik nr 3),

3) Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (załącznik nr 2),

4) Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83§4 ustawy o ochronie przyrody – Dz.U.2020 poz.55 z późn.zm. (załącznik nr 4),

5) Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z późn.zm.) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

6) Projekt planu nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.– Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 poz.1396 z późn.zm.) lub projekt przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o  liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania

7) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz.2081 z późn.zm.), oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

8) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2020 poz.55 z późn.zm.), jeżeli zostało wydane.

Dokumenty uzyskiwane w trakcie postępowania:

1) Pełnomocnictwo do udziału w postępowaniu administracyjnym związanym z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (w przypadku, gdy nie uczestniczy w nim właściciel lub posiadacz nieruchomości),
2) Informacja dotycząca KRS w przypadku przedsiębiorstw,
3) Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
4) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę opieczętowane pieczęcią o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Szkolnej 28 lub przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, lub przesłać  na adres Urzędu:

       Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
       ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrków Trybunalski

Do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jak stanowi kodeks postępowania administracyjnego.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 19 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Zgodnie z art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zawiera:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w  art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)   oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

3)   zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4

4)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 •       aposiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 •       nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6)   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)  miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)  rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.1186 z późn.zm.) - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych  istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)   projekt planu:
a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 poz.1396 z późn.zm.)  lub przesadzenia drzewa lub krzewu
-   jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub  odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez
właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Zgodnie z art. 63§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.):

Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego, a gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona.

       W przypadku niedokładnego wypełnienia wniosku oraz braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Odbiór decyzji administracyjnej może nastąpić w formach:
 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem doręczyciela.

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.10mb

 2. Załącznik nr 1

  (doc) 0.06mb

 3. Załącznik nr 2

  (doc) 0.06mb

 4. Załącznik nr 3

  (doc) 0.06mb

 5. Załącznik nr 4

  (doc) 0.06mb

 6. Załącznik nr 5

  (doc) 0.06mb

 • Referat: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Kategoria: Ochrona środowiska
 • Data publikacji: 2020-11-02
 • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =