• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)

Symbol:

DRK I

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V, VI, XXXVI.

2. Załączniki:

 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu;
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu wymagane jest zaświadczenie wystawione przez organ ostatniej rejestracji).
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu;
 • aktualna polisa OC.

 • tablice samochodowe zwyczajne – 80,00 zł.
 • tablica motocyklowa zwyczajna oraz tablica na przyczepę – 40,00 zł.
 • tablica motorowerowa – 30,00 zł.
 • tablice samochodowe indywidualne – 1.000,00 zł.
 • tablica motocyklowa indywidualna – 500,00 zł.
 • dowód rejestracyjny – 54,00 zł.
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł.
 • pozwolenie czasowe na wniosek klienta – 18,50 zł.
 • komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł.
 • nalepka kontrolna – 18,50 zł.
Za każdy z wydanych dokumentów (oprócz znaków legalizacyjnych) oraz za wydane tablice  rejestracyjne pobierana jest opłata ewidencyjna na Fundusz - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w wysokości - 0,50 zł.Suma opłat za rejestrację:
 • samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu i ciągnika samochodowego –180,50 zł.
 • • przyczepy, motocykla oraz ciągnika rolniczego – 121,50 zł.
 • • motoroweru – 111,50 zł.
 • • pojazdu, bez względu na rodzaj, zarejestrowanego w tut. organie,
 • w którym nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych – 81,00 zł. 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17,00 zł. (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:
 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Wniosek należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW).

Niezwłocznie.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Referat Komunikacji Urzędu Miasta PiotrkowaTrybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż do dnia 31 grudnia 2020 r, zostaje wydłużony – z terminu 30 dni do 180 dni,  obowiązek:


1. zawiadomienia o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej  rejestrowanego na terytorium Polski,
2.   zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Powyższe dotyczy pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  po dniu 01.03.2020 r.


Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
W przypadku pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się rejestrację bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

 • art. 72,73,74 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
4 + 8 =
Link
4 + 8 =