• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu

Symbol:

DRK VI

Referat Komunikacji
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 18 17, 44 732 18 18, fax 44 732 18 19

1. Wniosek o rejestrację – rejestrację czasową – wyrejestrowanie pojazdu – zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu DRK I,II,III,IV,V, VI, XXXVI.

2. Załączniki:

 • w przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu - kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,
 • w przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu – w zależności od pochodzenia pojazdu – obowiązują załączniki określone odpowiednio w kartach informacyjnych: DRK I, DRK IV, DRK V (w przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji na wniosek właściciela pojazdu).
W przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do występowania w imieniu zbywcy pojazdu.

3. Do wglądu:
 • dokument tożsamości właściciela pojazdu.

1. Złożenie zawiadomienia nie podlega opłacie chyba, że do zawiadomienia dołącza się pełnomocnictwo.

2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

3. Opłatę skarbową wnosi się w dniu złożenia wniosku w kasach Urzędu Miasta:

 • Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub
 • ul. Szkolna 28

Zawiadomienie należy złożyć w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Referat Komunikacji
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28

Zawiadomienie można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (w tym usług PWPW)

Niezwłocznie.

Odwołanie nie przysługuje.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając zamiast pełnomocnictwa oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Referat Komunikacji Urzędu Miasta PiotrkowaTrybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż do dnia 31 grudnia 2020 r, zostaje wydłużony – z terminu 30 dni do 180 dni,  obowiązek:

1. zawiadomienia o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, wcześniej  rejestrowanego na terytorium Polski,

2.   zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Powyższe dotyczy pojazdów nabytych, zbytych lub sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  po dniu 01.03.2020 r.

 • art. 78 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.)

Załączniki

 1. Wniosek

  (doc) 0.07mb

 • Referat: Referat Komunikacji
 • Kategoria: Rejestracja pojazdów
 • Data publikacji: 2020-11-04
 • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
3 + 8 =
Link
3 + 8 =