• Referat Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje właścicieli pojazdów, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. przywrócony zostaje obowiązek: 1. zawiadamiania o  nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Polski, w terminie nieprzekraczającym 30  dni od jego nabycia lub zbycia; 2.  zarejestrowania pojazdu sprowadzonego  z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od jego sprowadzenia.
 • UWAGA !!! Szczególne zasady obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta. Przeczytaj szczegółowe informacje.

Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy dla osób pełnoletnich

Symbol:

DEL I

Referat Ewidencji Ludności
ul. Szkolna 28
telefon: 44 732 77 05
fax: 44 732 77 06

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (DEL I )
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin osobiście, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą  kwalifikowanego  certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
   
2. Załączniki:

 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB (fotografia taka sama, jak do paszportu), tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymogi, o których mowa wyżej;
 • na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
 • na żądanie organu – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Za wydanie dowodu osobistego nie ponosi się opłaty.

Wniosek należy złożyć osobiście w Referacie Ewidencji Ludności  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 (wejście B) stanowisko 11,12 lub 13 parter.
Wniosek można złożyć również za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym
wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej (parter przy wejściu) Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10.

 • W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się znajduje.
 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 653 ze zm.), 
 • Rozporządzenie  MSWiA  z 7 stycznia 2020 r. w  sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r., poz.31),
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r., poz. 400),
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17.02.2005 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1760 ze zm.).

Załączniki

 1. Wniosek

  (pdf) 0.16mb

 • Referat: Referat Ewidencji Ludności
 • Kategoria: Dowody osobiste, sprawy meldunkowe
 • Data publikacji: 2020-11-05
 • Data modyfikacji: 2020-11-13
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 5 =
Link
6 + 5 =